Likwidacja działalności gospodarczej osoby fizycznej – obowiązki w podatku dochodowym

 
Likwidacja działalności gospodarczej osoby fizycznej wiąże się z obowiązkami w zakresie rozliczeń podatkowych z urzędem skarbowym oraz z przygotowaniem dokumentów przedstawiających stan posiadanych przez Ciebie składników majątku.

 

Obowiązki, jakie nakładają na Ciebie przepisy prawa w zakresie rozliczenia podatku dochodowego w przypadku zaprzestania wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej, jak również prowadzonej w formie spółki cywilnej czy jawnej to:

 1. zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze dokonania spisu z natury
 2. sporządzenie wykazu składników majątku, spisu z natury i ich wycena
 3. zamknięcie księgi przychodów i rozchodów oraz obliczenie osiągniętego dochodu
 4. zapłata podatku w obowiązującym terminie

 

1. Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze dokonania spisu z natury

Zamiar dokonania spisu z natury na dzień zakończenia działalności gospodarczej musisz zgłosić w formie pisemnej naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego według Twojego miejsca zamieszkania w terminie co najmniej 7 dni przed datą jego rozpoczęcia, co wynika wprost z rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

2. Sporządzenie wykazu składników majątku, spisu z natury i ich wycena

Likwidacja indywidualnej działalności gospodarczej zobowiązuje Cię do sporządzenia wykazu składników majątku. Wykaz taki mają obowiązek sporządzić zarówno podatnicy prowadzący księgi podatkowe, księgi rachunkowe a także ryczałtowcy. Dane w nim zawarte będą pomocne w podatkowym rozliczeniu zbycia składników najątku pozostałych na dzień likwidacji firmy. Musisz więc ująć cały majątek, który pozostał w momencie likwidacji w firmie, czyli:

 • środki trwałe – nieujmowane w spisie z natury
 • wyposażenie – nieujmowane w spisie z natury
 • towary handlowe
 • wyroby gotowe
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze
 • pozostałe składniki majątkowe nie wpisane do rejestrów

Natomiast elementy, jakie powinien zawierać taki wykaz to co najmniej:

 • liczba porządkowa
 • określenie (nazwa) składnika majątku
 • data nabycia składnika majątku
 • kwota wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwota wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku i zaliczona do kosztów uzyskania przychodów
 • wartość początkowa
 • metoda amortyzacji
 • suma odpisów amortyzacyjnych
 • wysokość wypłaconych środków pienieżnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

Meritum Biuro Rachunkowe Online

PAMIĘTAJ

Gdy w okresie 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlikwidowałeś firmę sprzedasz składniki majątku uwzględnione w wykazie, przychód taki uznany będzie jako przychód z działalności gospodarczej. Ustalasz wtedy dochód lub stratę ze zbycia składników w ten sposób, że od przychodów ze zbycia składników majątku odejmujesz wydatki poniesione na nabycie tych składników, które nie zostały poprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Jeśli osiągniesz dochód, zobowiązany jesteś do jego opodatkowania i wykazania w deklaracji rocznej PIT-36. 

Wyjątkiem w opodatkowaniu są nieruchomości mieszkaniowe, które wykorzystywałeś na potrzeby firmowe. Przychód z ich odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działaności gospodarczej, a obowiązek podatkowy nie powstanie, gdy zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i ma miejsce po upływie pięciu lat, liczą od końca roku kalendarzowego, w którym zostały one nabyte lub wybudowane.

 

Przykład

Jednoosobową działalność gospodarczą zlikwidowałeś w lutym tego roku. Prowadziłeś księgę podatkową. Na dzień zakończenia działalności pozostały Ci składniki majątku:

 • samochód osobowy o wartości początkowej 45.300 zł, zamortyzowany w 40%
 • zastaw komputerowy o wartości 3.200 zł, którego zakup stanowił w całości koszt podatkowy

Składniki te wykorzystywałeś na cele prywatne. W październiku tego roku postanowiłeś je sprzedać i ceny jaką uzyskałeś wyniosły:

 • samochód osobowy 29.500 zł
 • zestaw komputerowy   900 zł

Musisz opodatkować dochód ze sprzedaży w wysokości:

 • samochód osobowy 2.320 zł [29.500 zł – (45.300zł  – 18.120)]
 • zestaw komputerowy 900 zł [900 zł – (3.200 zł – 3.200 zł)]

 

W przypadku ryczałtowców przychód ze sprzedaży nie będzie pomniejszony o poniesione koszty, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Wykaz ten pozostaje w Twojej dokumentacji i nie podlega opodatkowaniu ani na dzień likwidacji ani nawet wtedy, gdy składniki te będą wykorzystywane przez Ciebie na prytwatne potrzeby. Nie składasz go również do urzędu skarbowego.

Dodatkowo, jeśli prowadzisz ksiegę podatkową, musisz sporządzić na dzień likwidacji działalności spis z natury, w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wykażesz w nim:

 • towary handlowe
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze
 • półwyroby
 • produkcję w toku
 • wyroby gotowe
 • braki i odpady

Spis z natury nie obejmuje środków trwałych i wyposażenia. Nie składasz go również w urzędzie skarbowym lecz przechowujesz z pozostałą dokumentacją podatkową. Powinieneś wykazać go w ostatniej pozycji księgi podatkowej lub ewidencji przychodów w przypadku ryczałtowców, pod datą likwidacji firmy.Nie podlega on też, na moment sporządzenia, opodatkowaniu.

Wyceny składników majątku dokonujesz najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu. Oznacza to, że w momencie dokonania tego spisu możesz w nim ująć jedynie stan ilościowy towarów, a ich wycena może być dokonana w okresie późniejszym. Materiały i towary handlowe wyceniasz według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeśli są one niższe od cen zakupu lub nabycia. Z kolei połwyroby, wyroby gotowe i braki własnej produkcji wyceniasz według kosztów wytworzenia. Odpady użytkowe zaś, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość, wyceniasz według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

Meritum Biuro Rachunkowe Online

3. Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów i obliczenie dochodu z działalności gospodarczej

Kolejnym krokiem jaki został przed Tobą jest podsumowanie zapisów w księdze podatkowej i ujęcie w nim wartości spisu z natury. Spis z natury jest niezbędny do ustalenia dochodu za okres od początku roku podatkowego do dnia likwidacji działalnosci.

Jeżeli opodatkowany byłeś ryczałtem ewidencjonowanym, to – choć na dzień zakończenia działalności zobowiązany byłeś sporządzić spis z natury – wartości tego spisu nie uwzględniasz przy ustaleniu ryczałtu za ostatni miesiąc prowadzenia działalności.

 

Czytaj również: Jak ustalić dochód w księdze podatkowej?

 

4. Zapłata podatku w obowiązującym terminie

Ostatnim zadaniem przed Tobą jest rozliczenie podaku dochodowego, który musisz obliczyć i zapłacić od dochodu ustalonego z uwzględnieniem różnic remanentowych. Termin zapłaty podatku za ostatni miesiąc (kwartał) prowadzenia działalności gospodarczej należy zapłacić, co do zasady, do 20-tego dnia miesiąca następnego po miesiącu (kwartale), w którym zlikwidowałeś działalność. Jeżeli likwidacja nastąpiła w grudniu, termin zapłaty podatku jest dłuższy, bo do dnia złożenia rozliczenia rocznego (czyli najpóźniej do 30 kwietnia następnego roku).

 

Obecnie likwidacja działalności gospodarczej nie zobowiązuje do zapłaty podatku z remenentu likwidacyjnego.

Czytaj także:

 • Wpisów nie znaleziono

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475, ze zm.)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. nr 80, poz. 350, ze zm.)

Nota prawna

Administrator strony informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)