Księgi rachunkowe w 2016 roku

 
Jeżeli przychody Twojej firmy za 2015 rok osiągną co najmniej 5.092.440 zł, od 1 stycznia 2016 roku będziesz musiał zaprowadzić księgi rachunkowe.

 

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy:

  • osób fizycznych
  • spółek cywilnych osób fizycznych
  • spółek jawnych osób fizycznych
  • spółek partnerskich

jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 1.200.000 euro.

 

Jak obliczyć limit przychodów w 2015 roku?

Kwotę 1.200.000 euro należy przeliczyć na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok, dla którego ustalany jest limit. Oznacza to, że przy wyznaczaniu wartości przychodów zobowiązujących do założenia w 2016 roku ksiąg rachunkowych limit przelicza się po kursie średnim z dnia 1 października 2015 r. Kurs euro w tym dniu wynosił 4,2437 zł według Tabeli NBP numer 191/A/NBP/2015. Tak więc 1.200.000 euro x 4,2437 zł = 5.092.440 zł. Zatem jeśli w 2015 roku przekroczysz taki poziom przychodów zobowiązany jesteś prowadzić księgi rachunkowe od początku przyszłego roku.

 

Meritum Biuro Rachunkowe Online

 

Jakie przychody należy uwzględnić w limicie?

Jeżeli prowadzisz podatkową księgę przychodów i rozchodów, do limitu przychodów wliczasz te przychody, które są wymienione w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A więc, oprócz kwot należnych ze sprzedaży towarów i usług, zaliczasz także m. in. przychody ze sprzedaży środków trwałych, dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków (z wyjątkiem otrzymanych na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych), różnice kursowe, otrzymane kary umowne, nieodpłatnie otrzymane świadczenia, umorzone lub przedawnione zobowiązania i inne tytuły.

W związku z tym , że zakres przychodów zobowiązujących do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i w ustawie o rachunkowości jest różny (w ustawie o rachunkowści zakres jest węższy), bezpieczniej jest przyjąć te wielkości, na które wskazuje ustawa podatkowa. Potwierdzają to interpretacje organów podatkowych.

 

Czytaj także:
 

  • Wpisów nie znaleziono

Podstawa prawna

art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. nr 80, poz. 350, ze zm.)

art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. nr 121, poz. 591 ze zm. )

Nota prawna

Administrator strony informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)