Forma opodatkowania w przypadku świadczenia usług dla byłego pracodawcy

 


Wybór formy opodatkowania co do zasady zależy od Ciebie jako podatnika. Jednak świadcząc usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy taka swoboda wyboru nie jest możliwa.

 

Pierwszy rok tylko według skali

Jeśli planujesz współpracę z byłym lub obecnym pracodawcą nie możesz przez okres pierwszego roku opodatkować swoich przychodów według 19% podatku liniowego lub w formie ryczałtu.

 

UWAGA  

Ograniczenie do zastosowania podatku liniowego i ryczałtu w pierwszym roku działalności dotyczy tylko przypadku, gdy przedmiot działalności pokrywa się z obowiązkami jakie wykonywałeś lub wykonujesz będąc pracownikiem dla byłego lub obecnego pracodawcy. Jeśli zatem będziesz wystawiał faktury (rachunki) dotyczące świadczenia usług zupełnie innych niż te czynności, które świadczyłeś w ramach stosunku pracy, nie będziesz pozbawiony prawa do opodatkowanie ryczałtem lub podatkiem liniowym.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jeśli przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy wykonywałeś w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres obecnie prowadzonej działalności, nie możesz wybrać ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania przychodów . Ma to również zastosowanie w sytuacji, gdy działalność zamierzasz prowadzić w formie spółki, a przynajmniej jeden wspólnik wykonywał ww. czynności. Należy pamiętać o tym składając wniosek CEIDG-1 lub zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego.

W przypadku, gdy nie zamierzasz wykonywać działalności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, możesz od dnia rozpoczęcia działalności zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według Twojego miejsca zamieszkania o korzystaniu z opodatkowania w formie ryczałtu. Ale, jeśli uzyskasz przychód ze świadczenia usług na rzecz  byłego lub obecnego pracodawcy, tracisz prawo do tej formy opodatkowania i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłacasz podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

 

Podatek liniowy

Podejmując decyzję o wyborze podatku liniowego trzeba pamiętać z kolei o ograniczeniu wskazanym w ustawie o pdof. Jeśli w roku podatkowym, w którym pozostawałeś lub pozostajesz z byłym lub obecnym pracodawcą w stosunku pracy, osiągniesz przychód od tego właśnie pracodawcy, tracisz w tym roku podatkowym prawo do opłacania podatku liniowego i zobowiązany jesteś do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek. Przy czym – jak wspomniano wyżej – chodzi tu tylko o przychody odpowiadające czynnościom, które wykonywałeś lub wykonujesz w roku podatkowym w ramach stosunku pracy.

 

Meritum Biuro Rachunkowe Online

 

Zatem, jeżeli w ramach prowadzonej działalności zamierzasz świadczyć usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy nie możesz wybrać opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Natomiast decydując się na podatek liniowy powinieneś mieć na uwadze, że tracisz do niego prawo, jeśli zakres świadczonych usług z działalności będzie odpowiadał czynnościom, które wykonywałeś w ramach stosunku pracy w roku podatkowym, w którym rozpocząłeś działalność.

Czytaj także:
 

  • Wpisów nie znaleziono

Podstawa prawna

art. 8 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930, ze zm.)

art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. nr 80, poz. 350, ze zm.)

 

Nota prawna

Administrator strony informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)