Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

 
Kodeks pracy gwarantuje Twojemu pracownikowi prawo do otrzymania wynagrodzenia za czas, w którym nie wykonuje pracy, a niezdolność do jej wykonywania została spowodowana np. chorobą.

 

calculator (5)

Wysokość procentowa wynagrodzenia chorobowego

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje:

 • w wysokości 80% wynagrodzenia, jeśli niezdolność do pracy spowodowana była chorobą bądź odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną
 • w wysokości 100% wynagrodzenia, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana była:

  • wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy
  • przypadła w okresie ciąży pracownicy
  • spowodowana była koniecznością poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na   dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi   pobrania komórek, tkanek, narządów.

 

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe finansowane z Twoich środków (jako pracodawcy) przez 33 dni w ciagu roku za każdy dzień choroby. Okres 33 dni ustala się sumując poszczególne okresy niezdolności w trakcie roku kalendarzowego, nawet jeśli pomiędzy nimi występuje przerwa lub gdy pracownik w danym roku kalendarzowym był zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy. 

super_mono_3d_part2_57

 

 

 

Do okresu 33 dni nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających w okresie 30-dniowego wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego.

 

Szczególna sytuacja pracowników po 50 roku życia

Wynagrodzenie za czas choroby tej grupy pracowników jest finansowane ze środków pracodawcy przez okres choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwający łącznie do 14 dnia w ciagu roku kalendarzowego. Po tym okresie pracownikowi przysługuje już zasiłek chorobowy, finansowany ze środków ZUS.

 

Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowgo przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone przez okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiac, w którym powstała niezdolność do pracy. Przy czym, za wynagrodzenie należy tu rozumieć – zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe (łącznie 13,71%).

 

Od tej zasady istnieją jednak wyjątki, gdzie podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego ustala sie według odrębnych reguł. Zdarzają są bowiem sytuacje, w których pracownik jest np. zatrudniony krócej niż 12 miesięcy u danego pracodawcy lub też nie otrzymał pełnego wynagrodzenia za poszczególne miesiące czy przez część roku przebywał na urlopie bezpłatnym. Przepisy regulują również takie przypadki. I tak np. jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

super_mono_3d_part2_57

 

 

W podstawie wynagrodzenia za czas choroby nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłącane za okres pobierania zasiłku. Takimi składnikami wynagrodzenia mogą być np.:

 • wartość szczepień ochronnych finansowanych przez pracodawcę
 • wartość nieodpłatnych badań pracowników
 • dodatkowe ubezpieczenie pracownika w podróży służbowej

 

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe ?

Obliczenie kwoty wynagrodzenia chorobowego sprowadza się w praktyce do kilku kroków:

 • ustal wynagrodzenia będące podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, wypłacane przez okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy lub za okres krótszy w sytuacji wspomnianej wyżej
 • pomniejsz tak ustalone każde w miesięcznych wynagrodzeń o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownika w każdym miesiącu (łącznie 13,71%)
 • oblicz średnie wynagrodzenie za okres 12 miesiecy lub krótszy, czyli sumę miesięcznych wynagrodzeń zmniejszonych o wspomniane składki na ubezpieczenia społeczne podziel przez odpowiednia liczbę miesięcy

Tu ważna uwaga:

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej "podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia, a w przypadku osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008) – od kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w tym przepisie, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.

Ważny jest też ust. 2 "Przepisu ust. 1 nie stosuje się do ubezpieczonych będących pracownikami, do których wynagrodzenia nie mają zastosowania przepisy ustawy powołanej w ust. 1."

 • obliczoną średnią pomnóż przez 80% (zakładając,że pracownik uzyskał prawo do takiego wynagrodzenia)
 • oblicz stawkę za 1 dzień zwolnienia, czyli wyliczone wcześniej 80% wynagrodzenia podziel przez 30 dni (bez względu na faktyczą liczbę dni w miesiącu)
 • ustal wynagrodzenie za czas choroby poprzez pomnożenie stawki za 1 dzień choroby przez liczbę dni niezdolności do pracy (łącznie z sobotami i niedzielami lub innymi dniami wolnymi od pracy)

Meritum Biuro Rachunkowe Online

 

Przykład obliczenia wynagrodzenia chorobowego

Wojciech N. od kilku lat zatrudniony jest u Ciebie na podstawie umowy o pracę. Od 14 do 17 października 2016 roku przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jego wynagrodzenia w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc choroby przedstawiały się następująco:

 

Miesiąc Wynagrodzenie brutto (zł) Składki na ubezp. społ. finansowane przez pracownika (13, 71%) (zł) Podstawa wynagrodzenia chorobowego (zł)
Październik 1.750,00 239,93 1.510,07
Listopad 1.750,00 239,93 1.510,07
Grudzień 1.750,00 239,93 1.510,07
Styczeń 1.850,00 253,64 1.596,36
Luty 1.850,00 253,64 1.596,36
Marzec 1.850,00 253,64 1.596,36
Kwiecień 1.850,00 253,64 1.596,36
Maj 1.850,00 253,64 1.596,36
Czerwiec 1.850,00 253,64 1.596,36
Lipiec 1.850,00 253,64 1.596,36
Sierpień 1.850,00 253,64 1.596,36
Wrzesień 1.850,00 253,64 1.596,36
RAZEM 18.897,45

Suma wynagrodzeń z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym Wojciech N. zachorował (po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne z jego wynagrodzenia brutto) wynosi 18.897,45 zł.

 

Ustalenie wysokości wynagrodzenia za czas choroby:

Wyszczególnienie Sposób obliczenia Kwota (zł)
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 18.897,45 : 12 miesięcy 1.574,79

Zgodnie ze wspomnianym wcześniej art. 45 ustawy zasiłkowej przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy podwyższyć do 1.596,36 zł [1.850 zł – (1.850 zł x 13,71%)]

1.596,36
80% przecietnego miesiecznego wynagrodzenia 1.596,36 x 80% 1.277,09
Stawka za 1 dzień wynagrodzenia chorobowego 1.277,09 : 30 dni 42,57
Wynagrodzenie za czas choroby 42,57 x 4 dni 170,28

 

Wyliczenie wynagrodzenia za pozostałą (przepracowaną) część miesiąca:

Wyszczególnienie Sposób obliczenia Kwota (zł)
Wynagrodzenie zasadnicze za październik   1.850,00
Stawka dzienna za październik 1.850,00 : 30 dni 61,67
Wynagrodzenie przypadające na dni nieobecności w pracy 61,67 x 4 dni 246,68
Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca 1.850,00 – 246,68 1.603,32

 

Wynagrodzenie brutto Wojciecha N. za miesiac październik wynosi więc 1.773,60 zł. (wynagrodzenie za czas choroby oraz wynagrodzenie za pozostałą część miesiąca).

 

Obliczenia listy płac:

Wyszczególnienie Sposób obliczenia Kwota (zł)
Przychody pracownika podlegające opodatkowaniu 1.603,32 + 170,28 1.773,60
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne   1.603,32

Składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe

1.603,32 x 13,71%

219,82

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.603,32 + 170,28 – 219,82

1.553,78

Pobrana składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) 1.553,78 x 9% 139,84
Odliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%) 1.553,78 x 7,75% 120,42
Podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu) 1.773,60 – 111,25 – 219,82 1.443
Zaliczka na podatek dochodowy (brutto) 1.443 x 18% – 46,33 213,41
Zaliczka na podatek dochodowy do US (po zaokrągleniu) 213,41 – 120,42 93
Kwota do wypłaty dla pracownika 1.773,60 – 219,82 – 139,84 – 93 1.320,94

 

 

Mając już wszystkie potrzebne dane możesz przystąpić do wypełniania dokumentów do ZUS, w których należy wykazać wynagrodzenie chorobowe wraz z przerwą w opłacaniu składek. Za Wojciecha N. zobowiązany jesteś złożyć komplet rozliczeniowy składający się z ZUS DRA, ZUS RCA oraz ZUS RSA. O tym jak wypełnić imienny raport ZUS RSA w nastepnym artykule.

 

 

Czytaj także:

 • Wpisów nie znaleziono

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512, ze zm.)

Nota prawna

Administrator strony informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)