Nazwa towaru lub usługi na paragonie fisklanym

 
Podstawowym elementem jaki powinien zawierać paragon fiskalny jest nazwa towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację. Ponadto podatnik może zdecydować o dodatkowym umieszczeniu w miejscu określonym dla nazwy również opisu towaru lub usługi stanowiącego rozwinięcie tej nazwy.

 

Jakie dane na paragonie?

Katalog elementów, jakie co najmniej powinien zawierać paragon fiskalny, wskazano w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. I tak, niezbędne minimum to:

1) imię i nazwisko lub nazwa podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

2) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);

3) numer kolejny wydruku;

4) data oraz godzina i minuta sprzedaży;

5) oznaczenie "PARAGON FISKALNY";

6) nazwa towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;

7) cena jednostkowa towaru lub usługi;

8) ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;

9) wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;

10) wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;

11) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;

12) łączna kwota podatku;

13) łączna kwota sprzedaży brutto;

14) oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;

15) kolejny numer paragonu fiskalnego;

16) numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;

17) numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy;

18) logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Wśród wymienionych wyżej "obowiązkowych" elementów paragonu fiskalnego znajduje się "nazwa towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację". Jak należy rozumieć ten zapis?

 

Wyjaśnienia Ministerstwa

Z uwagi na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne w tym temacie, Minister Fianansów w dniu 12 września 2013 r. wydał interpretację ogólną mającą na celu zapewnienie jednolitego stosowania przepisów przez organy podatkowe w kwestii oznaczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi. Wynika z niej, że nazwa towaru lub usługi to wyraz lub połączenie wyrazowe odnoszące się do towarów lub usług będących w ofercie podatnika i należy je wyznacząć w sposób niebudzący wątpliwości co do rodzaju towaru lub usługi. Przy czym należy podkreślić, że przepisy nie obligują do stosowania nazw szczegółowych dotyczących pojedynczych przedmiotów danego rodzaju lub poszczególnych cech danego towaru lub usługi (np. rozmiar, pojemność, barwa).

Nazwy pozwalające na "jednoznaczne identyfikowanie" oferowanych towarów i usług (oraz sposób przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług), określa sam podatnik uwzględniając asortyment sprzedawanych towarów i świadczonych usług. Sposób dokonywania jednoznacznej identyfikacji towaru lub usługi jest w duzej mierze uzależniony od specyfiki prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Podatnik powinien zatem stosować oznaczenia nazw towarów lub usług do oferowanego asortymentu tak, aby do użytej nazwy towaru lub usługi możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatku oraz użyta nazwa była zgodna z będącym przedmiotem obrotu towarem lub usługą.

Podatnicy świadczący usługi (dokonujący szeregu czynności składających się na dostawę towaru) mogą przy określaniu nazwy usługi (towaru) wykorzystywać nazewnictwo stosowane przez siebie przy tworzeniu zasad odpłatności (cennika).

 

Co to oznacza w praktyce?

Oznacza to, że zamiast posługiwać się takimi określeniami jak warzywa / owoce, pieczywo, nabiał, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe należy stosować nazwy jak np. pomidory, jabłka (dla grupu warzywa / owoce), chleb, bułka (dla grupy pieczywo), ser żółty, mleko (dla grupy nabiał), piwo, wino, wódka (dla grupy napoje alkoholowe), woda, sok (dla grupy napoje bezalkoholowe).

Stosowanie jednej nazwy jest dozwolone wtedy, gdy towary są oferowane po różnych cenach, z zastrzeżeniem przypadku, gdy podatnik ma w swojej ofercie towary objęte różnymi stawkami podatku VAT.

Jednocześnie, podatnik stosując dla określonego rodzaju towarów różne ceny (z uwagi na oferowanie np. różnych odmian) powinien je wykazywać na paragonie w odrębnych pozycjach.

Poniżej podaję kilka przykładów zastsowania nowych uregulowań.

 

Sklep warzywniczy

Jeżeli podatnik sprzedaje kilka gatunków jabłek i wszystkie są w jednakowej cenie, w kasie fiskalnej podatnik może zaprogramować nazwę "jabłka". Ale jeśli sprzedaje ziemniaki i młode ziemniaki, a towary te mają różną cenę, powinien wtedy oddzielnie je identyfikować.

Sprzedajac jedną lub kilka odmian pomidorów w tej samej cenie może zaprogramować w kasie nazwę np. "pomidor" dla oferowanych tego typu towarów. Natomiast w przypadku sprzedaży pomidorów suszonych objętych 8% stawką podatku VAT oraz pomidorów na gałązce objętych 5% stawką podatku VAT, powinien wykazać odzielne pozycje.

Również w odrębnych pozycjach na paragonie fiskalnym powinny znaleźć się pomidory sprzedawane w różnych cenach (z uwagi na różne ich odmiany) przy możliwości ich identyfikowania za pomocą jednej nazwy np. "pomidory", pod warunkiem jednak, że objęte są jedną stwką VAT.

 

Kwiaciarnia

Również podatnika prowadzącego kwiaciarnię stosowane nazwy będą zależały od samej oferty tego podatnika, która może ograniczać sie do sprzedaży bukietów lub pojedynczych kwiatów, a może również obejmować także dekorację sal balowych czy samochodów. Przy określaniu nazwy usługi można, jak wskazano wcześniej, wykorzystywać nazewnictwo stosowane przy tworzeniu cennika.

Tak więc, jeżeli sprzedawca w swoim ceniku wyróżnia np. pozycję bukiet ślubny (w stosunku do innych bukietów), to określając nazwę dla potrzeb stosowania kasy rejestrującej może on wykorzystywać taką nazwę (ewentualnie ze stosownym rozszerzeniem, jeżeli w cenniku rozróżnia tego rodzaju bukiety). Zważywszy, że ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej podlega dany towar (lub usługa), którym – w przypadku sprzedaży kwiatów w kwiaciarni – jest pewien produkt finalny, składający się z wielu komponentów, nie ma konieczności wyliczania wszystkich jego elementów składowych.

 

Restauracja

Podobna sytuacja wystąpi w przypadku usług świadczonych przez restauracje lub inne punkty gastronomiczne. Określenie nazwy świadczonej przez punkty gastronomiczne usługi może opierać się na nazewnictwie określonym w karcie dań (cenniku).

 

Cukiernia

Podatnik dokonujący sprzedaży kilku rodzajów ciastek (np. kremówka, sernik na zimno, szarlotka) może stosować oznaczenie "ciastka" bez określania szczegółowo, jaki to rodzaj ciastka, jeżeli objęte są tą samą stawką VAT. Natomiast oddzielnie powinna być wykazana sprzedaż ciastek świeżych z 8% VAT oraz ciastek, których data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia przekracza 45 dni objętych 23% stawką podatku VAT.

Meritum Biuro Rachunkowe Online

Czy trzeba będzie wymieniać kasy?

W związku z tym, że paragon fiskalny musi być czytelny i umożliwiać nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji, sprzedawca zobowiązany jest do wskazania na nim nazwy towaru lub usługi tak, aby możliwe było przyporządkowanie temu towarowi lub usłudze odpowiedniej stawki podatku VAT. W komunikacie z dnia 9 sierpnia 2013 r. Ministerstwo Finansów podało, że "stosowana przez podatnika kasa rejestrująca (system kasowy) i jej możliwości techniczne (w kontekście prowadzonej przez podatnika działalności, w szczególności jej zakresu) mogą mieć istotny wpływ na wymagania, co do sposobu identyfikacji towarów i usług, w tym znaczeniu, że brak możliwości technicznych będzie skutkować mniej szczegółowym prowadzeniem identyfikacji (tj. dostosowanym do możliwości kasy)".

Wskazano również, że odpowiednie dostosowanie nazwy towaru do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej nie będzie powodowało konieczności wymiany kasy czy też konieczności zaopatrywania się w dodatkowe urządzenia służące do jednoznacznej identyfikacji towarów lub usług. Przepis przejściowy zawarty w § 36 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących daje podatnikom możliwość stosowania go odpowiednio, tj. zgodnie z technicznymi możliwościami użytkowanych kas rejestrujących (w kontekście specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej).

 

WAŻNE

Podatnicy nie są zatem obowiązani z tego tytułu wymieniać "starych" kas na nowe, gdyż brak odpowiednich możliwości technicznych w "starych" kasach nie powoduje, że nie mogą być one stosowane dla rozliczeń podatkowych.

 

Czytaj także:

  • Wpisów nie znaleziono

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363)

Interpretacja ogólna  Ministerstwa Finansów nr PT7/033/1/589/MHL/13/RD94492 z dnia 12.09.2013 r. (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 30)

Pismo z dnia 9 sierpnia 2013 r. do Dyrektorów Izb Skarbowych oraz Urzędów Kontroli Skarbowej w sprawie umieszczania w treści paragonu fiskalnego nazwy towaru lub usługi pozwalających na jednoznaczną ich identyfikację

Nota prawna

Administrator strony informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)