Rozpoczęcie pracy w trakcie miesiąca – sposób obliczania wynagrodzenia

Oczywistym jest, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Pracownikowi zatrudnionemu w trakcie miesiąca nie będzie zatem należało się wynagrodzenie w takiej samej wysokości co pracownikowi pracującemu cały miesiąc. Jak zatem obliczyć wynagrodzenie dla pracownika, który został zatrudniony w trakcie miesiąca i jest wynagradzany w stawce miesięcznej?

W celu obliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, w sytuacji gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, należy wykonać nastepujące działania:

  • miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
  • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nie przepracowanych w tym miesiącu w związku z podjęciem zatrudnienia w trakcie jego trwania,
  • tak obliczoną kwotę odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

 

Przykład

Pracownik został zatrudniony od dnia 15 maja 2014 roku w wymiarze czasu pracy określonym na 1/4 etatu. Miesięczne wynagrodzenie ustalono na 1.000,00 zł brutto, bez premii i dodatków. Wynagrodzenie za miesiąc maj (proporcjonalne do przepracowanego okresu) należy obliczyć w następujący sposób:

 

Wyszczególnienie Sposób obliczenia
Normatywny czas pracy w maju 160 godz. x 1/4 etatu = 40 godz.
Stawka godzinowa 1.000,00 zł / 40 godz. = 25,00 zł
Okres nie przepracowany w miesiącu  8 dni x 8 godz. x 1/4 etatu = 16 godz.
Okres przepracowany w miesiącu 40 godz. – 16 godz. = 24 godz.
Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca  24 godz. x 25,00 zł = 600,00 zł

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, tj. za okres od 15 do 31 maja wynosi 600,00 zł brutto.

Czytaj także:

  • Wpisów nie znaleziono

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24, poz. 141, ze zm.)

Nota prawna

Administrator strony informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)